Vedtægter for BrugerForeningen

Paragraf 1. Foreningens navn og hjemsted:

BrugerForeningen – for aktive stofbrugere – København.

Paragraf 2. Foreningens formål:

Foreningen skal styrke stof- og metadonbrugernes sociale og samfundsmæssige interesser. Igangsætte aktiviteter i form af støtte, oplysning og rådgivning til den enkelte.

Foreningen skal modvirke diskrimination og afhjælpe magtesløshed.

Foreningen skal, for at nå dette mål, synliggøre de forhold, som præger narkoområdets sociale, behandlingsmæssige, politiske og økonomiske forhold og de konsekvenser, det får for det enkelte menneske. Det skal ske gennem at skabe debat, samt ved brug af demokratiske virkemidler.

Foreningen skal virke som stofbrugernes effektive talerør og dermed være tilgængelig og troværdig i forhold til myndigheder, politikere og brugere og pårørende.

Paragraf 3. Som medlemmer kan optages:

Alle interesserede, men kun aktive stofbrugere kan vælges til bestyrelsen.

1. eksklusion af et medlem kan kun ske ved gyldig grund, og skal ske ved 2/3 flertal ved næstkommende generalforsamling.

2. Meddelelse om appel til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest een måned efter at bestyrelsens beslutning om eksklusion er tilstillet den pågældende.

3. Foreningen skal i sit virke være upolitisk.

Paragraf 4. Generalforsamling:

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der holdes ordinær generalforsamling 1 gang om året.

2. Generalforsamlingen holdes på det sted, bestyrelsen måtte bestemme. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller efter skriftligt krav fra mindst 2/3 af medlemmerne.

3. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved bestyrelsens foranstaltning og skal udformes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

4. I tilfælde af, at der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelsen foretages inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest 20 dage fra indkaldelsens dato.

5. Ændring af foreningens vedtægter kan dog kun vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

6. Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

7. Forslag, som ønskes behandlet, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

8. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger beretning.

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af interne revisorer.

9. Eventuelt.

Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødets trufne eventuelle afstemninger. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemningen foretages ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Paragraf 5. Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

Valgene gælder for to år, og genvalg kan finde sted. I de lige årstal er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og i de ulige vælges de øvrige tre. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beføjet til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige anliggender, samt et forretningsudvalg udpeget af og blandt bestyrelses-medlemmer.

Der føres protokol over de på bestyrelsesmøder trufne beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 6. Tegningsret:

1. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang, men kun vedrørende almindelige daglige forretninger.

3. Bestyrelsen kan ansætte en koordinator til at administrere særlige opgaver under bestyrelsens ansvar. Koordinatoren refererer til bestyrelsen.

Paragraf 7. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal senest 1. februar være afleveret til foreningens revisorer, som skal afslutte revisionen senest den 1. marts.

Paragraf 8. Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse af opløsningen kræves, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer og 3/4 foreningens fremmødte medlemmer stemmer

herfor. Efter en evt. opløsning tilfalder foreningens midler organisationer med velgørende formål – fortrinsvis, hvis sådanne findes, indenfor narkotika-området. Dette efter Justitsministerens bestemmelse.

Paragraf 9. Kontingent.

A. Kontingentet fastsættes til 100 kroner årligt.

B. Ved indmeldelse i BrugerForeningen skal indbetales et års kontingent på kr. 100,-.

Paragraf 10. Ikrafttrædelse.

Disse vedtægter og love trådte i kraft efter deres vedtagelse på foreningens stiftende generalforsamling den 3.11.1993.

Med ændring af årskontingent fra 50 til 100,-.kr. ved generalforsamlingen i 1998.

§ 9.B. blev vedtaget og tilføjet ved generalforsamlingen 16.12.1999.

§ 1. Foreningens navn ændredes på generalforsamlingen i 2002 fra: Brugerforeningen af 3.11.1993. til: BrugerForeningen – for aktive stofbrugere.

2. BrugerForeningen formålsparagraffer sigter på:

· som interesseorganisation at varetage stofbrugernes sociale og samfundsmæssige forhold.

· at igangsætte sociale og kulturelle aktiviteter og give støtte, oplysning og personlig rådgivning.

· at modvirke diskrimination og afhjælpe ensomhed og hjælpeløshed.

· at synliggøre de forhold der præger stofbrugernes sociale, økonomiske og politiske situation.

· at virke som talerør og kontakt til behandlingsinstitutioner, myndigheder, medier og politikere

· at medvirke i debatten, lave kampagner og bruge anerkendte demokratiske virkemidler.

· at give den enkelte bruger mulighed for at fremføre argumenter offentligt via BF’s hjemmeside.

“Føler du dig ensom eller isoleret – mangler du hjælp rådgivning eller støtte”?

”Har du lyst til at være sammen med ligesindede som kræver fælles respekt”

“Er du led og ked af at føle dig mindreværdig eller udstødt og forfulgt”?

“Vil du være med til at ændre på uvidenhed, myter og gamle fordomme”?

“Er du stof- eller metadonbruger, med et fysisk eller psykisk overskud”?

”Vil du være med til at undervise børn & unge om risikoen ved stofferne”?

”Har du lyst til at vise omsorg og lidt støtte til andre, som har behov for dig”?

”Har du særlige kvalifikationer og evner og lyst til at lære andre om disse”?

”Kan eller ved du noget som du tror andre medlemmer kan have gavn af”?

Så henvend dig i BF der også kæmper for dig – som din interesseorganisation.

3. Driften af foreningen:

Foreningen styres & drives udelukkende af aktive stof- og metadonbrugere.

Opgaverne er mange og blandt andet findes:

 • Foredragsaktiviteter og undervisning af børn unge med projektopgaver.
 • Social- og narkorådgivning
 • Pårørenderådgivning
 • Bisidderassistance
 • Hjemme, hospitals- og fængselsbesøg
 • Fysiske og sociale aktiviteter
 • Internationalt og nationalt samarbejde
 • Undervisningsaktiviteter
 • Foredragsaktiviteter
 • Bibliotek og medie arkiveringsopgaver
 • Opgaver med SprøjtePatruljen
 • Interesseorganisationsarbejde
 • Madlavning – og bagværksgruppe
 • Rengørings og vedligeholdelsesopgaver
 • Reparationer af inventar
 • Cykelvedligeholdelsesarbejde
 • Vagthavendetjeneste
 • Telefonrådgivning
 • Forskelligt computer arbejde
 • Oversættelsesopgaver dansk-engelsk-dansk
 • Og mange andre spændende arbejdsopgaver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.