Opdateret maj 2010.

Samarbejder med Sundhedsrummet og Mændenes hjem på Vesterbro.

En borgerservice der udføres af frivillige og ulønnede aktivister fra BrugerForeningen i København.

Brugte sprøjter og kanyler der efterlades eller bortkastes er årsag til frygt og ubehag og de kan være smittefarlige.

BF har derfor siden 1997 påtaget sig arbejdet med at fjerne brugte sprøjter, nåle og andet stofbrugerrelateret udstyr og SprøjtePatruljen kører daglige patruljer i området indre Vesterbro hvor de besøger lokaliteter som vi kender som særligt belastede.

Borgere der opdager brugte sprøjter kan tilkalde BF’s SprøjtePatrulje og ringes der til BrugerForeningen inden kl. 15.00 reagerer vi så vidt det er muligt den samme dag – hvor en frivillig aktivist sættes på opgaven.

Projektbeskrivelse:

 1. Navn: “SprøjtePatruljen”. Kontakt: BrugerForeningen ( telefon: 3536-0150 )
 2. Målsætning/Målgruppe: Det tilsigtes at yde borgere i København og på Frederiksberg en borgerservice, hvor de blot ringer til BrugerForeningen og meddeler, at der i deres boligområde eller nærmiljø, findes brugte sprøjter og kanyler. Foreningen sender herefter (oftest straks) en cyklende aktivist, specialudrustet med sikkert udstyr til opsamlingen og en container, som er beregnet til sikker bortskafning af brugte sprøjter og kanyler. Der sigtes på, at involvere og motivere stof- og metadonbrugere i et erhvervslignende og samfundsnyttigt beskæftigelsesprojekt, hvor deres særlige erfaringer i omgangen med brugt “Værktøj” og deres viden om stofbrugeres skjulesteder kan anvendes nyttigt.
 3. Projektbeskrivelse:. Dagspressen omtalte i eftersommeren 97 et fund, af en brugt sprøjte i en sandkasse ved en børnehave. Det affødte nogle diskussioner blandt foreningens aktive medlemmer, der udmøntede sig i et konkret forslag om oprettelse af “SprøjtePatruljen”. Dette forslag blev forevist alle foreningens sponsorer og samarbejdspartnere, repræsentanter for politiet og Miljøkontrollen. Alle mente, at det var en rigtig god ide og det blev herefter hurtigt besluttet, at starte projektet med navnet SprøjtePatruljen. Foreningen havde allerede af en anden årsag, kontakt til et tysk firma der producerer sprøjter, kanyler og containere, beregnet til bortskafning af brugt værktøj. Dette firma sendte på forespørgsel en foreløbig gratis vareprøve på 20 beholdere, der har en meget hensigtsmæssig størrelse og er lavet af et materiale, som miljømyndighederne har godkendt til destruktion. Der blev ligeledes anskaffet to cykler, der hver fik påmonteret en cykelkurv, hvori beholderen passer perfekt og er under konstant opsyn, under transporten. Dette anses som uhyre vigtigt, idet en tabt beholder ville kunne forårsage farlige og helt uoverskuelige konsekvenser i trafikken. Sidst men ikke mindre vigtigt, blev der indkøbt nogle særlige opsamlingstænger, der sikrer aktivisterne mod nærkontakt.
 4. Opstart: Projektet blev første gang officielt præsenteret, ved et pressemøde ifm. foreningens årlige Brugerven prisoverrækkelse d.18.11.97. i BrugerForeningen. Her blev det meddelt, at foreningen ville starte aktiviteten “Sprøjte(opsamlings)patruljen” den 1.12.97. og en særlig pressemeddelelse, som beskrev projektet blev udsendt. På selve startdatoen (den 1.12.97.) blev projektet vist/omtalt i TV Lorry’s nyhedsudsendelse. Herefter har samtlige landsdækkende morgenaviser omtalt projektet, på forskellige tidspunkter og i løbet at foråret viste Vesterbro Lokal TV også en reportage med Sprøjtepatruljen på job.
 5. Økonomi: SprøjtePatruljen var en aktivitet, der var nøje knyttet til BrugerForeningens øvrige aktiviteter og på grund af den spontane ideudvikling og igangsætning, fandtes der ved starten endnu ingen særskilt økonomi. Foreningen havde den 31.12.98. modtaget ca. 8.000,-.kr. i kontante støttebeløb, dels fra anonyme privatpersoner og dels fra to navngivne entreprenører, med byggeprojekter på Vesterbro. Der var fra Miljøkontrollen givet tilsagn om, at man herfra vil dække udgifter til udstyr og redskaber. Der blev indkøbt nogle gule og let genkendelige uniformsjakker, som blev forsynet med foreningens navn og logo.
 6. Erfaringer: Projektet har fra alle sider været omfattet af en enestående goodwill. Aktivisterne bliver modtaget meget venligt og anvist fundstederne på en sjælden positiv måde, der betydeligt fremmer lysten til at medvirke. Det er en meget opløftende fornemmelse, som aktivist at opleve den positive interesse og de venlige bemærkninger fra deres medborgere, der ellers normalt kan være noget uvenlige og nogle behandler endda aktive stofbrugere med afsky. Der ydes ikke aktivisterne nogen egentlig løn, men de får en pakke 20.stk. smøger, når en opsamlingsrunde på nogle timer er gennemført.
 7. Hverdagen: Der køres faste daglige patruljer på Indre Vesterbro hvor der findes særligt kendte stofbrugerlokaliteter. Derudover reageres der på telefoniske henvendelser fra privatpersoner, viceværter, håndværkere og entreprenører med arbejde på Vesterbro. I særlig kolde og våde perioder falder antallet af fundne sprøjter betydeligt, idet det er svært for stofbrugerne, at finde egnede vener når det er koldt i vejret. Der sker derfor en mærkbar øgning i antallet af fundne sprøjter, når vejret i løbet af foråret og hen over sommeren, begunstigede ophold og fixeri udendørs. Der har fra samtlige medier været udvist, en sjælden interesse for SprøjtePatruljen. Projektet medvirker positivt til at nedbryde fordommene og illustrerer på udmærket vis, at aktivisterne tydeligvis kan fungere, både som aktive stofbrugere og samtidig udnytte sine evner og færdigheder, når bare der er tale om at udvise dem tilliden og give dem en stabiliserende behandling. Langt hovedparten af aktivisterne er i længerevarende metadonbehandling og medvirker også i mange forskellige andre typer af aktiviteter i foreningen.
 8. Yderligere oplysninger: “SprøjtePatruljen” får mange positive tilkendegivelser fra stofbrugere som mødes på gaden, der giver udtryk for at de syntes det er et flot stykke arbejde der udføres af patruljen og at de selv er blevet mere opmærksomme på ikke bare at efterlade deres brugte værktøj og andet stofbrugerrelateret affald – altså en positiv sideeffekt af det udførte arbejde. I den første fase af projektet blev det opsamlede udstyr afleveret i Brandvæsnets “Kanylebus” i Skelbækgade på Vesterbro, hvor personalet tog meget venligt imod. I januar 1998 blev vi indbudt til møde med Miljøkontrollen hvor den daværende miljøkontrollør Benny Larsen foreslog at der blev indledt et formelt samarbejde. Dette samarbejde udmøntede sig i at vi fik udleveret nøgler til de “Gule” beholdere, som Miljøkontrollen havde opsat på relevante steder, således at aktivisterne kunne servicere disse når de, som det meget ofte sker, er tilstoppede i røret hvor man indfører affaldet. Senere blev det indsamlede værktøj afhentet fra BrugerForeningen af Renoflex, når der var opsamlet en passende mængde – som blev kontrolvejet ved afhentningen. Til den 5.3.1999. anslås der at være opsamlet ca. 85.000 brugte sprøjter m.m.
 9. Kontaktoplysninger:
  1. SprøjtePatruljen BrugerForeningen Korsgade 30, 32200 København N.Tlf.3536-0150 Fax:3536-0169
  2. Senioraktivist og kasserer Tom Linnert Jensen 2689 0111Email: info@brugerforeningen.xx
  3. Hjemmeside: www.sproejtepatruljen.dk
 10. Samarbejdspartnere: SprøjtePatruljen er som nævnt nært knyttet til BrugerForeningen og benytter foreningens vagthavende, aktivister, telefoner og køretøjer, ligesom foreningen opbevarer de indsamlede mængder og tjenestecyklerne vedligeholdes på værkstedet af foreningens aktivister. Der leveres også transport af foreningens varevogn, også til reelle patruljer især i perioder med meget dårligt vejr og til løsning af patruljeopgaver der findes langt fra foreningen.
 11. I 2006 indledte SprøjtePatruljen et samarbejde med foreningen ”Barsebaek” om et pilotprojekt med tidsafgrænsning fra 1.4. – 31.8. i 2006 som støttedes med 200.000 af Københavns Kommunes Vej & Park hvoraf SprøjtePatruljen fik 156.000 kr.
  1. I 2007 indledte SprøjtePatruljen direkte samarbejde med Vej & Park og der blev udfærdiget en samarbejdsaftale der udløste 400.000 til foreningen for arbejdet der samtidigt blev udvidet til at omfatte weekender i sommerperioden 1.5. til 31.8.
  2. I 2008 blev SprøjtePatruljen ligeledes honoreret med 400.000 – men i 2009 beklagede Københavns Kommunes Miljø og Teknik at de kun havde 200.000 til SprøjtePatruljen – og den 21.12.2009 meddelte Københavns Kommunes Miljø og Teknik at de ikke længere have mulighed for at honorere SprøjtePatruljen for arbejdet i 2010 – men at de håbede at de stadigvæk kunne regne med et fortsat samarbejde – jeg tvivler på at Teknik & Miljø forvaltningen har andre samarbejdspartnere – eller ydelsesleverandører hvor de bare inddrager betalingen, men stadig forventer at servicen fortsætter.
  3. Det er vist udelukkende stofbrugere man giver så utrolig dårlig behandling.

Jørgen Kjær / Formand

Artikel i Information om SprøjtePatruljen:

Vesterbro vader i kanyler

Den 4.3.2009.

Hver dag renser frivillige fra SprøjtePatruljen det københavnske Vesterbro for kanyler og andet sprøjteaffald.

Men det er svært at følge med, når stofbrugerne kun har gaderne at fixe på:

http://www.information.dk/184402

Lukket for kommentarer

Lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.