Narkopolitik

Narkoplan Vesterbro

Narkoplan Vesterbro

Vesterbro er en bydel, der har store problemer med stofmisbrugere, kanyler og stofhandel. Det er problemer, der kræver en løsning. For stofmisbrugernes skyld. Og for beboernes skyld. Med Narkoplan Vesterbro kommer vi med et samlet forslag til løsning af misbrugsproblemerne på Indre Vesterbro.

Forslaget er skrevet som et samlet valgoplæg fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten her på Vesterbro. Vi har skrevet det i fællesskab, fordi vi som partier og som lokale kandidater har et fælles politisk og etisk ståsted når det gælder løsningen af misbrugsproblemerne og en række andre svære sociale problemer i byen.

Grundlaget for Narkoplan Vesterbro bygger på et humanistisk og solidarisk menneskesyn. Fordi vi – på trods af uenigheder partierne imellem – alle har et fælles udgangspunkt.

· Vi vil give københavneren frihed til at være og frihed til at træffe sine egne valg.
· Vi vil give københavneren lige muligheder for at udnytte sine evner på trods af, at vi er vokset op med vidt forskellige forudsætninger.
· Vi vil et København, der tager ansvar for de svageste i samfundet og udviser solidaritet med de svageste københavnere. Fordi ethvert menneske skal have mulighed for at virkeliggøre sine drømme om et godt liv.
· Vi vil et København, hvor borgerne kan leve trygt og uden frygt for at gå på gaden og lade deres børn lege på legepladserne.

Papiret er bygget op omkring de fire mål, vi har med vores misbrugspolitik. Vi vil gøre Indre Vesterbro til en bydel, der er til at leve i (del 1). Vi vil styrke den forebyggende indsats, og dermed reducere antallet af stofmisbrugere (del 2). Vi vil give stofmisbrugerne et værdigt liv (del 3). Og vi vil have misbrugerne i behandling (del 4).
Ingen lette løsninger!
Løsningen af Vesterbros misbrugsproblemer har ingen lette løsninger. Vi er Danmarks hovedstad, og vi finder det af samme grund urealistisk, at vi som land og som by kan komme alle misbrugsproblemer til livs. Men med de forbehold, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at give stofmisbrugerne et værdigt liv og få dem ud af misbruget. På samme måde som vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at beboerne på Vesterbro kan leve med stofmisbrugerne. I Narkoplan Vesterbro har vi bl.a. ladet os inspirere af de mange gode forslag, der er kommet fra folkene bag Dugnad og Narkoløsninger Vesterbro.

For os er det vigtigt, at indsatsen overfor Vesterbros stofmisbrugere bygger på forbedring af de socialt udstødtes forhold, både når de er i misbruget, og når de ønsker at komme ud af misbruget.

For os er det vigtigt, at indsatsen overfor Vesterbros beboere bygger på en accept af de problemer, beboerne oplever som relevante, og en accept af den utryghed mange beboere oplever i kraft af stofmisbrugernes tilstedeværelse.

1. Indre Vesterbro – en bydel der er til at leve i

Beboerne på Indre Vesterbro bor og lever med stofmisbrugerne. De lever med sprøjter i opgange, baggårde og legepladser. De lever med narkohandlerne, og de lever med de narkoprostituerede. Vi kan ikke acceptere, at der er beboere på Indre Vesterbro, der er utrygge, at der er beboere, der er bange for at gå på møntvaskeri og bange for at sende deres børn ned på den lokale legeplads. Det er ikke acceptabelt. Skal forholdene forbedres, kræver det en indsats fra beboernes side og fra kommunens, politiets og narkomanernes side.

Konkrete forslag:
· Intensivér kanyleindsamlingen – med det samme. Der skal være kanyleoprensning i alle Istedgades sidegader. Bygge- og Teknikudvalget har besluttet at etablere en særlig renholdelses-task force, som skal i gang med det samme. Pengene er afsat med en halv million kroner allerede fra i år samt en million kroner i både 2006 og 2007.

· Den styrkede renholdelsesindsats tilføres en social dimension ved at kombinere den med et aktiveringsprojekt i fleksjobordningen, hvor stofmisbrugerne kan komme i dag-beskæftigelse som kanyle-opsamlere uden træk i kontanthjælpen.

· Nedsæt lokalt konfliktråd bestående af lokale beboere, socialarbejdere, brugere og politifolk. Rådet skal have fokus på løsning af beboer-konflikter og konflikter stofmisbrugere imellem.

· Udlevering af ”sikre” kanyler til stofmisbrugerne i København. Sikkerhedssprøjter er engangssprøjter, som man ikke kan stikke sig på efter brug. Forslaget er i politisk behandling. Tilbagemeldingen fra brugere og behandlere er imidlertid, at sprøjterne ikke vil blive brugt pga. deres konstruktion.

· Udvikling af nye ”sikre” sprøjte-typer, der bedre kan tilfredsstille stofmisbrugernes ønsker.

· Send de lokale viceværter og gårdmænd på kursus, så de ved hvordan de skal håndtere kanylerne og selv kan samle dem ind i baggårdene.

· Ansvarliggørelse af stofmisbrugerne. Lav fx øget informationsmateriale til stofmisbrugerne om renholdelse af lokalmiljøet. Dette kan ske i samarbejde med Brugerforeningen.

· Gratis indsamlingsudstyr og nye affaldsspande til lokale viceværter og gårdmænd.

· Opret bemandede fixerum på Indre Vesterbro. Fixerummene skal have åbent døgnet rundt og have tilknyttet sundhedspersonale og socialarbejdere. Fixerummet er en sundhedsmæssig foranstaltning, der kan forhindre sygdomme og overdosis hos misbrugeren. Det er samtidig en indgang til behandlingssystemet. En mulighed for at etablere kontakt til misbrugeren.

· Kanylebokse i alle berørte baggårde på Indre Vesterbro.

· Alle børn skal have et tilbud om en hepatitis B-vaccine.

· Kommunalt oplysningsmateriale om håndtering af sprøjter målrettet de lokale beboere.

2. Færre stofmisbrugere
Et misbrug er ofte et socialt betinget misbrug, der bunder i dårlige opvækstvilkår og dårlige levevilkår. Det gør forestillingen om, hvad politi, forbud, kontrol og straf kan gøre, naiv. Kun gennem en ordentlig socialpolitik kommer vi problemerne til livs.
På det mere konkrete plan er det selvfølgelig vigtigt, at vi styrker den forebyggende indsats overfor bl.a. unge mennesker og det opsøgende sociale arbejde. Ligesom politiets indsats i højere grad skal målrettes bagmændene. For at afhjælpe de akutte problemer på Vesterbro foreslår vi her og nu:

Konkrete forslag:
· Det forebyggende arbejde begynder i den allertidligste barndom. Vi vil have en mere konsekvent politik omkring tvangsfjernelse af truede børn fra misbrugsmiljøer. Børn af misbrugere er særligt udsatte for selv at blive misbrugere. Vi skal kunne bryde den negative sociale arv.

· Afkriminalisering af hash. Det er uhensigtsmæssigt, at politiet i dag bruger så store ressourcer på at jagte landets mange hash-rygere, og det er ikke smart, at man skal købe sit hash samme sted, som der handles hårde stoffer.

· Skån stofmisbrugerne. Massiv indsats mod bagmændene. Det vil reducere tilgængeligheden af kokain.

· Nedsættelse af et lokalt narkotikaråd, der består af beboere, politifolk, brugere og socialarbejdere. Rådet skal komme med lokale løsningsforslag.

· Sundhedsstyrelsen skal igangsætte et større medicinsk udredningsarbejde, så vi får større viden omkring stoffernes vanedannende effekt. Vi mangler viden!

· Det forebyggende arbejde skal omfatte alle steder, hvor unge mødes – og ikke kun skoler og uddannelsesinstitutioner. Den oplysende indsats skal målrettes unge mennesker gennem fx ung-til-ung dialog.

· Diskoteker skal omgående lukkes, hvis der er bestyrket mistanke om, at der sælges stoffer på stedet. Det gælder uanset, om det er gæster eller personalet, der står for salget.

3. Livet som misbruger – et værdigt liv

Stofmisbrugerne på Vesterbro lever en næsten umenneskelig tilværelse. Hver dag er en kamp for at skaffe penge til det næste fix, undgå infektioner og slippe udenom politiet. Den kamp er intet menneske værdigt. Samfundets indsats overfor stofmisbrugerne bygger på en opfattelse af det fortsatte misbrug som et frit valg. Vi ser det som en sygdom eller en lidelse. Det er derfor, at det er så vigtigt, at vi giver misbrugerne et mere værdigt liv. Indsatsen skal bygge på forbedring af de socialt udstødtes forhold, når de er i misbruget.

Forslag:
· Nedkriminalisering af illegale rusmidler til eget forbrug. Gør det lovligt at besidde stoffer til eget forbrug, så stofmisbrugerne kan tage deres stoffer med hjem i stedet for at fixe på åben gade. Straf bagmændene i stedet for misbrugerne.

· Pusherloven skal afskaffes. Den virker stik imod hensigten og blev lavet i en situation, som ikke længere er aktuel. Den rammer IKKE bagmændene.

· Lav forsøg med lægeordineret heroin til de hårdest ramte misbrugere. Stofmisbruget er for mange næsten umuligt at komme ud af. Giv dem et værdigt liv. Lægeordineret heroin vil samtidig nedsætte antallet af dødsfald og prostitution og føre til mindre kriminalitet og mindre blandingsmisbrug.

· Langt flere sprøjteudleveringssteder og flere former for sprøjteudlevering, fx en ”kanylebus”, som man tidligere har haft. Der er stor forskel på, hvilke former for sprøjteudlevering, forskellige stofmisbrugere bruger eller foretrækker at bruge.

· Opret bemandede fixerum på Indre Vesterbro. Fixerummene skal have åbent døgnet rundt og have tilknyttet sundhedspersonale og socialarbejdere. Fixerummet er en sundhedsmæssig foranstaltning, der kan forhindre sygdomme og overdosis hos misbrugeren. Det er samtidig en indgang til behandlingssystemet. En mulighed for at etablere kontakt til misbrugeren.

· Efteruddannelse af det lokale politi på Vesterbro, så de kan blive bedre til at håndtere misbrugerne og bedre til at sætte sig ind i deres sociale situation.

· Flere reelle væresteder for stofmisbrugere.

· Etablering af flere lav-tærskel væresteder.

· Afskaf politiets forbudszoner og erstat politivedtægtens bøder og fængselsstraffe af et konfliktråd.

4. Ud af misbruget – i behandling, og i gang med livet

Det, vi allerhelst vil, er at få stofmisbrugeren ud af misbruget. Give ham eller hende noget at leve for. Det er svært, for indgangen til behandling er tit vanskelig. Som misbruger kan man være på metadon i mange år uden at ville behandles, men så lige pludselig er incitamentet der. Som misbruger er man nødt til at have et vist menneskeligt overskud for at kunne stoppe. Netop derfor er harm reduction så vigtigt.

Konkrete forslag:
· Kvalitetssikring af behandlingen. Behandlingsgarantien er kun noget værd, hvis behandlingstilbudene er kvalificerede. Det er de ikke i dag.

· Behandlingsgaranti for dobbeltdiagnosticerede misbrugere. Behandlingsgarantien gælder ikke i f.t. de dobbeltdiagnosticerede. Er du psykisk syg og misbruger, er du kastebold mellem to systemer. Det er ikke acceptabelt. Skal der ændres på tingene, skal der være flere pladser på Københavns ”dobbeltdiagnose-ambulatorium”, ligesom samarbejdet mellem hospitalsvæsen og behandlingssystem skal øges.

· Lettere adgang til akut skadestuehjælp.

· Kvalitetssikring af misbrugsbehandlingen i fængslerne.

· Udbygning af Rådgivningscentrenes arbejde til også at lave visitation og behandlingssamtaler i fængslerne, hver gang en stofmisbruger kommer i fængsel. Det kræver på Vesterbro et øget samarbejde mellem Rådgivningscenter Vest og Vestre Fængsel.

· Bredere tilbudsvifte i behandlingen.

· Generel opkvalificering og efteruddannelse af behandlerne.

· Oprettelse af særlig diplomuddannelse i misbrugsbehandling på DPU.

· Frit behandlingsvalg for misbrugere. Indfør en model som indenfor sygehusvæsenet (frit sygehusvalg), så undgår vi, at misbrugeren bliver kastebold mellem Københavns kommune og dennes hjemkommune.

· Forbedring af det tværkommunale samarbejde, så ikke-københavnske stofmisbrugere kan modtage substitutionsbehandling i København.

· Etablering af lav-tærskeltilbud, forstået som tilbud, hvor der ikke stilles krav om forandring for at man kan indgå, og hvor man ikke kan blive bortvist. Det virker.

· Udbyggelse af botilbud til hjemløse stofmisbrugere.

· Etablering af særlige tilbud for unge weekend-misbrugere og førstegangs misbrugere.

· Øjeblikkelig behandling til unge og mennesker, der ikke tidligere har været i kontakt med behandlersystemet. De skal ikke igennem de sædvanlige møder hos sagsbehandleren, der så skal klarlægge, om de er motiverede. De skal af sted med det samme.
Valget den 15. november
Valget den 15. november er et vigtigt valg for københavnerne og for vesterbroerne. Et valg mellem et borgerligt København og et solidarisk København. Vi vil de solidariske løsninger, der er baseret på respekt for fællesskabet og det enkelte menneske. Det er derfor vi har lavet Narkoplan Vesterbro.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.