Narkopolitik

Vejledning om anvendelse af injicerbar metadon i forbindelse med substitutions-behandling

Vejledning om anvendelse af injicerbar metadon i forbindelse med substitutions-behandling 1 Indledning I en aftale som regeringen og satspuljepartierne har indgået om udmøntning af satspuljen for 2006 på narkotikaområdet er […]

02

Vejledning om anvendelse af injicerbar metadon i forbindelse med substitutions-behandling

1 Indledning

I en aftale som regeringen og satspuljepartierne har indgået om udmøntning af satspuljen for 2006 på narkotikaområdet er der afsat midler til indførelse af metadoninjektion som behandlings-mulighed. I aftalen forudsættes en koordineret monitorering af behandlingsformen. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen udarbejdet denne vejledning, der er et supplement til styrelsens cirkulære nr. 12 af den 13. januar 2003 med tilhørende vejledning om lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Formålet med vejledningen er nærmere at præcisere den omhu og samvittigheds-fuldhed, lægen skal udvise i forbindelse med behandling med injicerbar metadon. I vejledningen beskrives, på hvilken indikation injicerbar metadon kan gives, hvilke undersøgelser lægen skal foretage, inden behandlingen iværksættes, samt krav til selve behandlingen, herunder de organisatoriske rammer herfor, og den løbende registrering. Forud for behandlingen indhentes patientens informerede samtykke. Til brug for indhentelse af skriftligt samtykke
, herunder til vilkårene for behandlingen og videregivelsen af data til Sundheds-styrelsen, vedlægges som bilag til denne vejledning en samtykkeerklæring. Såfremt en læge finder det relevant at anvende injicerbar metadon i forbindelse med substitutionsbehandling, skal behandlingen indberettes til Sundhedsstyrelsen ved en systematisk monitorering af helbredsstatus og misbrugsproblematikken, se pkt. 5.

2 Indikation for behandlingen

Behandling med injicerbar metadon kan benyttes til patienter, der trods langvarig substitutionsbehandling og psykosocial støtte, fortsat har en massiv intravenøs brug af ordinerede eller illegale stoffer, og som har eller er truet af alvorlige helbreds-mæssige komplikationer på grund af dette. Formålet med behandlingen er i første omgang alene at forebygge en forværring af patienternes helbredstilstand og på sigt opnå en forbedring af patienternes livskvalitet såvel helbredsmæssigt som socialt. Hvis patienten har holdt pause i behandlingen med den intravenøse metadon i mere end 3 mån
eder, skal indikationen for behandlingen vurderes på ny. Behandling med injicerbar metadon må ikke anvendes til gravide kvinder. Indikationen for behandling med injicerbar metadon journalføres med angivelse af de pågældende psykiske og somatiske helbredsmæssige forhold, inkl. WHO ICD10-diagnoser.

3 Lægeundersøgelser

3.1 Inden behandlingen iværksættes Før behandling med injicerbar metadon påbegyndes, skal der foretages en læge-undersøgelse, herunder registrering af eventuelle injektionsskader, EKG samt blodprøvescreening for hiv og hepatitis, såfremt patienten ikke allerede er konstateret smittet.

3.2 Under behandlingen

Det skal løbende undersøges, om patienten får injektionsskader, herunder phlebit, sår, endokardit, mv. Det første år foretages undersøgelse hver 3. måned, derefter hvert halve år. Blodprøvescreening for hiv og hepatitis skal gentages minimum hvert halve år, medmindre patienten allerede er konstateret smittet. Observationer og resultater af undersøgelser journalføres løbende.

4 Dosering, administrationsform, organisatoriske og fysiske rammer, mv.

Injektionen foretages af patienten selv, medmindre lægen finder, at der skal ydes sundhedsfaglig bistand hertil. Behandling med injicerbar metadon forudsætter, at patienten har anvendelig intravenøs adgang. Det bemærkes, at venerne på halsen ikke må benyttes. Der anvendes som udgangspunkt samme dosis som ved peroral administration. Administrationsformen er Inj. Metadon 10 mg/ml. Det bemærkes, at patienten til enhver tid kan få de ækvivalente doser udleveret til peroral indtagelse. Administrationsformen skal løbende journalføres med angivelse af daglig mængde injicerbar henholdsvis peroral metadon. Injektionen skal som udgangspunkt finde sted på behandlingsstedet. Der skal ved behov kunne tilkaldes læge. For at sikre den nødvendige diskretion og hygiejniske standard skal injektionen foregå adskilt fra den øvrige medicinudlevering. I de første 2 uger skal injektionen foregå under overværelse af en sundhedsperson og der må i denne periode ikke gives metadon til injektion med hjem. Perioden skal dels bruges til e
ventuel dosis-justering, dels til undervisning i hygiejne, injektionsteknik, risici, mv. Hvis lægen herefter skønner, at patienten selv kan administrere medicineringen forsvarligt, kan der gives tag-hjem-doser. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i forbindelse med udlevering af injicerbar metadon til ferier og udlandsrejser.

5 Monitorering af behandlingen ved spørgeskemaundersøgelser

Med henblik på Sundhedsstyrelsens evaluering af behandlingsformen skal der foretages en systematisk registrering, som løbende indberettes til Sundheds-styrelsen. Registreringen består i, at patienten dels ved behandlingens påbegyndelse, dels løbende, interviewes om helbredsstatus ved brug af SF-36 spørgeskemaet samt Sundhedsstyrelsens spørgeskema vedrørende aktuelle sociale forhold og misbrugs-problematikken. Skemaerne ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (http://www.sst.dk/Formular/Metadon/Formular.aspx) som en fælles webformular, der skal benyttes ved indberetning til Sundhedsstyrelsen. Det første år foretages interview hver 3. måned, derefter hvert halve år. Lægen skal i forbindelse med det første interview oplyse patienten om, at dataind-samlingen sker med henblik på Sundhedsstyrelsens evaluering af behandlings-formen, at besvarelserne derfor indberettes til Sundhedsstyrelsen og at denne dataindsamling er en forudsætning for behandlingen, se § 28 i lov om behandling af pers
onoplysninger (persondataloven). Endvidere skal lægen orientere patienten om, at denne har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den pågældende i Sundhedsstyrelsen, se § 31 i persondataloven.

6 Evaluering

Vejledningen vil blive evalueret ved udgangen af 2007.
Sundhedsstyrelsen, den 25. juli 2006

Anne Mette Dons Overlæge,
Kontorchef

Bodil Dejgaard
Fuldmægtig

Bilag: Samtykkeerklæring

Behandlingsinstitution
Navn
Adresse
Undertegnede
Navn
CPR-NR
Adresse
har modtaget information om behandling med intravenøs metadon og på det grundlag givet samtykke til behandlingen.
Jeg accepterer herudover, at det er en betingelse for behandlingen:

A) At der skal foretages
• lægeundersøgelser inkl. EKG samt blodprøvescreening for hiv og hepatitis A, B og C før behandlingsstart
• lægeundersøgelser hver 3. måned det første år, herefter hvert halve år
• blodprøvescreening for hiv og hepatitis A, B og C hvert halve år, medmindre jeg allerede er konstateret smittet.

B) At jeg selv skal foretage injektionen af den ordinerede metadon i henhold til lægens anvisninger og at behandlingen ophører, hvis dette ikke er muligt for mig. I givet fald overgår jeg til peroral behandling. Dette gælder dog ikke, hvis lægen finder, at der skal ydes sundhedsfaglig bistand hertil.
C) At behandlingen vil blive indstillet, hvis der opstår livstruende komplikationer under behandlingen, der kan tilskrives intravenøs indgift af metadon.
D) At jeg i øvrigt accepterer behandlingsinstitutionens rammer for behandlingen, herunder for fremmødehyppighed.
E) At jeg skal deltage i spørgeskemaundersøgelser ved brug af SF-36 spørgeskema om helbredsstatus og Sundhedsstyrelsens spørgeskema vedrørende aktuelle sociale forhold og misbrug hver 3. måned.
F) At de under
E) nævnte data indberettes til Sundhedsstyrelsen med henblik på styrelsens vurdering af behandlingsformen.

________ __________________________
Dato Underskrift

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.