Skadesreduktion

Tilvejebringelse af rene sprøjter/kanyler til stofmisbrugere samt renholdelse af Odense -1999

1. Adresse og administration

Kultur- og Socialforvaltningen

Socialmedicinsk Afsnit

Vindegade 18, Postboks 749

5100 Odense

Tlf.: 66 13 13 72, lok. 4081

Kontaktperson: Lena Boye

2. Målsætninger/målgruppe

Formålet er at sikre stofmisbrugere rene sprøjter og kanyler, således at risikoen for overførsel af blodbåren smitte f.eks. lidelser som HIV/AIDS og leverbetændelse minimeres, idet sprøjterne kun anvendes én gang og kun af den samme person.

Endvidere ved brug af rene kanyler at mindske risikoen for bylder.

Da der lægges vægt på en egentlig bytteordning er formålet også at mindske omgivelsernes gene og risiko ved henkastede sprøjter og kanyler.

Endelig kan den direkte personkontakt i forbindelse med bytningen danne grundlag for senere omsorgsmæssig eller behandlingsmæssig kontakt.

Målgruppen for ordningen er aktive intravenøse misbrugere, såvel de som i perioder har kontakt til behandlings-/omsorgssystemet, som de, der er ukendte for behandlingssystemet.

3. Projektbeskrivelse

Automaterne er placeret 3 steder i Odense, således at der også er mulighed for anonymt at sikre sig sprøjter/kanyler.

Der er en mindre egenbetaling, og der er i forbindelse med automaterne mulighed for at aflevere brugte remedier.

Et af byens apoteker sørger for opfyldning og tømning.

Derudover er der flere forskellige steder i byen placeret opsamlingsbokse til brugte kanyler.

Bytteordningen findes 3 steder i Odense – dels i kommunens behandlings-/rådgivningssted, dels i Værestedet for prostituerede stofmisbrugere og i være- og overnatningssted for socialt udstødte. Sidstnævnte drives af KFUK’s Sociale Arbejde og Kirkens Korshær, men med offentlig støtte.

I forbindelse med opstarten er der foretaget generel orientering om blodbårne, smitsomme sygdomme og hygiejne, herunder håndtering af sprøjter og kanyler. Alle steder er udstyret med bokse til det brugte materiale, handsker og “gribetænger”.

Endvidere er der udarbejdet orienteringsmateriale, som dels er rundsendt til læger og apoteker, og som dels udleveres på steder, hvor misbrugerne kommer.

Sprøjterne er 5 ml og nålene 0.5 x 16 mm, og enkelte steder udleveres bægre til vand. Der foretages som udgangspunkt bytte i forholdet 1:1.

4. Opstart

Sprøjtebytteordningen er startet af Odense Kommune som et led i en politisk beslutning om tiltag på stofmisbrugsområdet.

Det praktiske omkring betaling og styring foregår på kommunens socialmedicinske afsnit, mens de enkelte institutioner selv bestiller kanyler/sprøjter direkte fra apoteket.

Første automat blev opsat i 1990 ved AIDS Info, mens sprøjtebytteordningen og opsætning af containere er påbegyndt i 1997.

5. Økonomi

Automaterne er betalt af Fyns Amts Sundhedssekretariat, som også støtter med vedligeholdelse, dvs. påfyldning og tømning, forsikring og løbende reparationer. Odense Kommune har betalt for opsætning af automater, og betaler løbende elforbrug.

Automaterne koster ca. 35.000 kr. pr. stk., opsætning 3.000 kr. pr. stk., eltilslutning 3.000 kr. pr. stk. og elforbrug ca. 300 kr. pr. kvartal. Containerne tømmes/vedligeholdes af Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, og de har kostet ca. 1.000 kr. pr. stk.

Bytteordningen betales af Odense Kommune og administreres via socialmedicinsk afsnit, Kultur- og socialforvaltningen, mens tømning foregår via Miljø- og Teknikforvaltningen.

Der har siden opstarten i 1997 været stigende omsætning, således at der medio 1998 byttedes ca. 1.000 sprøjter/kanyler om ugen.

6. Erfaringer

Udvidelsen af ordningen i 1997 med yderligere automater, containere og bytteordninger har været relativt uproblematisk, og det er opfattelsen, at tilbuddet er et godt supplement til de øvrige behandlings-/omsorgstilbud, og er med til at mindske generne for omgivelserne, samtidigt med at væsentlige risikofaktorer for stofmisbrugerne mindskes.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.